Βιώσιμη ανάπτυξη

Περισσότερα

Βιώσιμη ανάπτυξη

ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Οι αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποτελούν για την Elval πυξίδα και κατευθύνουν καθοριστικά τις δραστηριότητές της, ενώ παράλληλα διαμορφώνουν πρωτοβουλίες και αποφάσεις σε επιχειρηματικό και λειτουργικό επίπεδο. H Elval λειτουργεί και αναπτύσσεται ακολουθώντας αξίες και αρχές για ένα υγιές επιχειρείν, εφαρμόζοντας υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές. Η παρακολούθηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, η συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες σε διάφορα επίπεδα, η διαμόρφωση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος και η επικοινωνία με τους συμμετόχους, αποτελούν μερικές μόνο από τις παραμέτρους οι οποίες συνθέτουν το υπεύθυνο επιχειρηματικό προφίλ της Elval.

Όραμα που καθημερινά κάνουμε πράξη, είναι ο σεβασμός προς τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η ElvalHalcor έχει θεσπίσει και εφαρμόζει συγκεκριμένη Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται για:

 • την εφαρμογή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρίας.
 • την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των πολιτικών, των εσωτερικών οδηγιών και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει η Εταιρία, καθώς και λοιπών απαιτήσεων που απορρέουν από εθελοντικές συμφωνίες, τις οποίες προσυπογράφει και αποδέχεται η ElvalHalcor.
 • τη συνεχή αμφίδρομη επικοινωνία με τους συμμετόχους, προκειμένου να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις ανάγκες και προσδοκίες τους. Η ανάπτυξη δεσμών και σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους συμμετόχους, συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 • την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο δυναμικό, τους συνεργάτες και κάθε επισκέπτη της.
 • την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση.
 • την ανοικτή επικοινωνία, με καθεστώς διαφάνειας για τους συμμετόχους της Εταιρίας.
 • τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, με σκοπό τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων της Εταιρίας στο φυσικό περιβάλλον.
 • τη συνεργασία και στήριξη της τοπικής κοινωνίας, με σκοπό να συμβάλλει η Εταιρία στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών περιοχών όπου δραστηριοποιείται.
 • τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους συμμετόχους.

Η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

 • Δημιουργούμε αξία για όλους τους συμμετόχους μας
 • Επιδιώκουμε να λειτουργούμε με υπευθυνότητα σε όλες μας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες
 • Εστιάζουμε στα ουσιαστικά θέματα
 • Ακολουθούμε και εφαρμόζουμε διεθνή πρότυπα και πρωτοβουλίες

Για μας η εταιρική υπευθυνότητα δεν είναι απλώς μία υποχρέωση που υπαγορεύεται από εθνικά πρότυπα και διεθνείς κανονισμούς. Είναι στρατηγική επιλογή με φιλοσοφία που προσεγγίζουμε συστηματικά και εφαρμόζουμε με υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές. Ακολουθούμε σταθερά μία στρατηγική προσέγγιση των θεμάτων εταιρικής υπευθυνότητας, έχοντας ξεκάθαρο όραμα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η στρατηγική αυτή επικεντρώνεται στους κρίσιμους πυλώνες: Οικονομία, Κοινωνίας και Περιβάλλον.

Τα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της Elval είναι ομαδοποιημένα στους ακόλουθους άξονες:

  Προστασία του περιβάλλοντος

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί δέσμευση για μας και ο άξονας του περιβάλλοντος έχει ενταχθεί στη στρατηγική της Elval. Αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευση αυτή, εφαρμόζουμε πρακτικές, µε στόχο πάντα τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης.

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που μας αναλογεί, ευθύνη που μεταφράζεται σε χρέος απέναντι στην κοινωνία και στις μελλοντικές γενιές, φροντίζουμε με κάθε τρόπο να προστατεύουμε το φυσικό περιβάλλον.

 • Διαχειριζόμαστε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα
 • Εφαρμόζουμε πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Πραγματοποιούμε σημαντικές επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Εφαρμόζουμε πρακτικές για την εξοικονόμηση ενέργειας
 • Διαχειριζόμαστε κατάλληλα τα απόβλητα.

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management System)

Η Elval εφαρμόζει επί σειρά ετών πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλες τις παραγωγικές της μονάδες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001. Μέσω της εφαρμογής του Συστήματος αυτού διασφαλίζεται η ολοκληρωμένη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων της Elval και η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση της Elval στον τομέα αυτό.

Μεγάλες επενδύσεις

Φούρνοι απολακοποίησης

Αξιόλογη επένδυση της Elval, που σχετίζεται άμεσα και με το πρόγραμμα ανακύκλωσης, αποτελούν οι νέοι φούρνοι απολακοποίησης – τήξης αλουμινίου. Με στόχο τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης, η Elval προχώρησε στην εγκατάσταση και λειτουργία των δύο φούρνων απολακοποίησης (delacquering) νέας τεχνολογίας, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποίηση των ατμοσφαιρικών εκπομπών. Πρόκειται για μια τεχνολογία που διασφαλίζει την περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, περιορισμένα απόβλητα και χαμηλότερες ατμοσφαιρικές εκπομπές, ενώ παράλληλα αυξάνει τη δυναμικότητα χρήσης ανακυκλωμένου αλουμινίου ως πρώτη ύλη, συμβάλλοντας έτσι και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι φούρνοι απολακοποίησης και τήξης της Elval αποτελούν μία βελτιωμένη εφαρμογή δοκιμασμένων τεχνολογιών και λαμπρό παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης στη βιομηχανική παραγωγή.

 

Καινοτομία στη διαχείριση αποβλήτων και την εξοικονόμηση νερού

Με στόχο την εξοικονόμηση ενός πολύτιμου φυσικού πόρου όπως είναι το νερό, η Elval εφαρμόζει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, που αποσκοπεί στη μείωση του όγκου των απορριπτόμενων υδατικών αποβλήτων. Η υπερσύγχρονη μονάδα επεξεργασίας των βιομηχανικών υδάτων της ElvalHalcor έχει δυνατότητα ανακύκλωσης μέρους ή του συνόλου αυτών, ενώ αποτελεί σημείο αναφοράς σε τεχνολογίες επεξεργασίας υδάτων, καθώς συνδυάζει όλες τις τεχνολογίες αιχμής στον τομέα αυτό. Το έργο αυτό αποτελεί το μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα και η εξοικονόμηση, βάσει των υφιστάμενων αναλώσεων, μπορεί να ανέλθει σε όγκο περίπου 280.000 m3 νερού ετησίως.

  Οι άνθρωποί μας

Επιδιώκουμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας ένα άριστο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, δίνοντας έμφαση στον σεβασμό της προσωπικότητας του ατόμου.

 • Εστιάζουμε στην προστασία της Yγείας και Aσφάλειας των εργαζομένων και των συνεργατών μας
 • Διατηρούμε και προωθούμε ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Φροντίζουμε για την επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη των ανθρώπων μας
 • Παρέχουμε συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση στους ανθρώπους μας
 • Επιδιώκουμε τη διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας

  Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Η διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον, για μας δεν είναι απλώς μια υποχρέωση που υπαγορεύεται από διεθνή πρότυπα και κανονισμούς. Είναι στρατηγική επιλογή με φιλοσοφία, που προσεγγίζουμε συστηματικά και εφαρμόζουμε με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

 • Κορυφαία προτεραιότητα η προστασία της υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και συνεργατών μας
 • Εφαρμόζουμε  πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία
 • Η προστασία της υγείας και ασφάλειας είναι ευθύνη όλων μας
 • Όλες οι δράσεις και ενέργειές μας στηρίζονται στην πρόληψη συμβάντων
 • Διαρκής μας στόχος παραμένει η εξάλειψη των τραυματισμών

Εστίαση στους πελάτες – Υπευθυνότητα στην προμηθευτική αλυσίδα

Βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η παροχή καινοτόμων προϊόντων και εξειδικευμένων λύσεων (με προσήλωση σε προϊόντα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας) προστιθέμενης αξίας που ενισχύουν την παραγωγικότητα και συμβάλλουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Εταιρίας μας και της κοινωνίας γενικότερα.

 • Η πελατοκεντρική λειτουργία και φιλοσοφία βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητές μας
 • Εφαρμόζουμε πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 • Αναγνωρίζουμε τους προμηθευτές μας ως βασικούς επιχειρηματικούς μας συνεργάτες
 • Υποστηρίζουμε τους τοπικούς προμηθευτές
 • Επιδιώκουμε τη συνεργασία με προμηθευτές που σέβονται το περιβάλλον και εφαρμόζουν υπεύθυνες πρακτικές
 • Πραγματοποιούμε προμήθειες με υπευθυνότητα απέναντι στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα

  Υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας

Η προσφορά και η υπεύθυνη στάση απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, έχει αξιολογηθεί ως ένα από τα σημαντικά θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Elval. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.

 • Βρισκόμαστε στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας
 • Ενθαρρύνουμε και ενισχύουμε την τοπική επιχειρηματικότητα
 • Ενισχύουμε την τοπική απασχόληση
 • Υποστηρίζουμε και προωθούμε τις εθελοντικές δράσεις των ανθρώπων μας
 • Στηρίζουμε τους τοπικούς φορείς και συλλόγους
 • Προωθούμε την πρακτική της ανακύκλωσης αλουμινίου στην Ελλάδα

Πληροφορίες: www.elval.com

Manage Cookie Preferences