Όροι χρήσης

Περισσότερα

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Η χρήση της ιστοσελίδας του ΚΑΝΑΛ (Κέντρου Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου)  της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρία – τομέας έλασης αλουμινίου(ΚΑΝΑΛ ή ElvalHalcorή η Εταιρία) και τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας του ΚΑΝΑΛ www.canal.gr, ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης.

Η Εταιρία μπορεί για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων χρήσης.

Το ΚΑΝΑΛ καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής, να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, και πληρότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για τη μη επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών.

Για το λόγο αυτό, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται στο χρήστη, ως έχει και ως διατίθεται.

Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που είναι πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρίας.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία οποιουδήποτε είδους, τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας εξ’ αφορμής της χρήσης αυτής.
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας (ενδεικτικά πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, εικόνες, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ElvalHalcor.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του ΚΑΝΑΛ διατίθεται στο χρήστη για προσωπική χρήση και η Εταιρία χορηγεί μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα στο χρήστη να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που διατίθενται από την ιστοσελίδα του ΚΑΝΑΛ στην έκταση που συμφωνείται με τους παρόντες όρους.

Με την εξαίρεση του δικαιώματος χρήσης που αναφέρεται ανωτέρω, απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, μεταφόρτωση (download) ή εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, του περιεχομένου της ιστοσελίδας για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.
Ζεύξεις υπερκειμένων (links)
Η ιστοσελίδα του ΚΑΝΑΛ μπορεί να περιέχει ζεύξεις υπερκειμένων που οδηγούν σε ιστοσελίδες τρίτων (links). Οι εν λόγω ζεύξεις υπερκειμένων παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του χρήστη της ιστοσελίδας του ΚΑΝΑΛ. Η Εταιρία δεν ασκεί οποιοδήποτε έλεγχο επί των ιστοσελίδων τρίτων και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους καθώς και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία του χρήστη από την πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων τρίτων.
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση της ιστοσελίδας του ΚΑΝΑΛ αφορούν στην αυτόματη καταγραφή τεχνικών πληροφοριών, όπως ο αριθμός των επισκεπτών, ο τύπος του internetbrowser, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή που χρησιμοποιείται από το χρήστη της ιστοσελίδας του ΚΑΝΑΛ. Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της χρήσης και τη βελτίωση της ιστοσελίδας. Στο πλαίσιο της χρήσης αυτής, το ΚΑΝΑΛ δεν συλλέγει ή αποθηκεύει  αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία του χρήστη.

Η ElvalHalcor δεν θα συλλέξει κανένα αναγνωρίσιμο προσωπικό στοιχείο του χρήστη, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση), παρά μόνο εάν εκούσια ο χρήστης παρέχει προσωπικά στοιχεία προκειμένου να εγγραφεί στη λίστα των αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου του ΚΑΝΑΛ ή να υποβάλλει οποιοδήποτε αίτημα (π.χ. με ηλεκτρονική επικοινωνία).

Στην περίπτωση αυτή, το ΚΑΝΑΛ μπορεί να συλλέξει και να αποθηκεύσει προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό της χρήσης που αναφέρεται ανωτέρω.

Το ΚΑΝΑΛ διατηρεί το δικαίωμα να καταχωρεί τα δεδομένα αυτά σε αρχεία για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών καταγραφών καθώς και για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας της.

Με την υποβολή των στοιχείων του, ο χρήστης παρέχει τη συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας του απορρήτου προσωπικών δεδομένων.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας θα διατηρεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν. 2472/97 όπως ισχύει.

Για την ενάσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, κάθε χρήστης δύναται να υποβάλλει έγγραφο αίτημα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@canal.gr

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους και το Ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

Η Εταιρία δεν θα προβεί στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας χωρίς τη συγκατάθεση αυτού, εκτός εάν επιτάσσεται ρητά από το Νόμο και τις αρμόδιες Αρχές.
Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι παρόντες όροι, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας, αποκλειστικώς αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Manage Cookie Preferences